Oferta de treball: Graduat en Informació i Documentació per Unitat d’Intel.ligència econòmica

20161109-casa

La Universitat Rovira i Virgili ha convocat una plaça de gestor d’intel·ligència empresarial per a 6 mesos:

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i constar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (ONO).

L’entrevista serà divendres, i cal que la persona candidata prèviament estigui apuntat al SOC.

Lloc de trebal: Fundació Universitat Rovira i Virgili

Tasques que durà a terme

 • Recopilar i analitzar fonts d’informació.
 • Gestionar dades concretes sobre l’entorn empresarial, les necessitats formatives i els consumidors de formació contínua superior, amb la finalitat de facilitar la presa de decisions, l’orientació estratègica i la promoció de productes formativos.
 • Planificar i organitzar l’obtenció sistemàtica d’informació rellevant per a l’empresa-
 • Detectar noves fonts de provisió de dades i alimentar la base de dades de l’empresa.
 • Realitzar prospectiva sobre el sector de la formació contínua superior, identificant novetats en la demanda de nous perfils professionals i generant informes que permetin a l’empresa anticipar-se a tendències futures.
 • Convertir la informació en coneixement amb la finalitat d’ajudar en el procés de presa de decisions estratègiques.
 • Detectar noves oportunitats de mercat i possibles febleses de l’empresa.
 • Comparar les estratègies seguides i els resultats obtinguts.

Requisits:

 • Llicenciatura en Documentació o Grau en Informació i Documentació.
 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
 • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
 • Tenir menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Més informació a la Web de la Generalitat de Catalunya Garantia Juvenil

Contacte: pilar.alvarez@fundacio.urv.cat

This entry was posted in Notícies. Bookmark the permalink.

Leave a Reply